วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

รายงานผลแบบคนยุค 4.0 กับ Dashboard

              ในการทำงานสำนักงานมีวิธีการเก็บข้อมูลอยู่มากมาย ได้แก่ การจดบันทึก การถ่ายภาพ และติดกล้องวงจรปิด  การเก็บข้อมูลหรือการจัดทำรายงานแบบ Dashboard ก็เปรียบเสมือนการเก็บข้อมูลผ่านกล้องวงจรปิด โดยที่ Dashboard คือหน้ากระดานที่ใช้ในการสรุปข้อมูลแบบแบบเรียลไทม์ ในมุมมองต่างๆ เพื่อให้สามารถดูได้ง่ายๆ ใช้เวลาในการตีความสั้นๆ และ ใช้ในการติดตามเรื่องที่สนใจ เพื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตลอดเวลา และในการอบรมครั้งนี้มีการจัดทำ Dashboard .โดยใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในส่วน Pivot Table, Pivot Chart

              การอบรม Dashboard ครั้งนี้ วิทยากร คือ อาจารย์สุเทพ  โลหณุต ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี การจัดทำใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในส่วน Pivot Table  และแบ่งเนื้อหาการอบรมเป็น  ส่วน ประกอบด้วย 1) แนวคิดการออกแบบและพัฒนางาน Dashboard Excel 2) พื้นฐานการใช้งานสูตรฟังก์ชั่น Dashboard Excel 3) การประยุกต์ใช้งาน Form Control สำหรับการออกแบบ Dashboard Excel 4) การออกแบบและพัฒนา Dashboard Excel 5) เติมเครื่องมือสรุปผลรวมของ Dashboard และ 6) การประยุกต์ใช้กราฟร่วมกับงาน Dashboard


              นอกจากนี้ วิทยากรได้แนะนำในการเลือกใช้กราฟให้เหมาะสมกับการนำเสนอ Dashboard ดังนี้ 1) กราฟแท่ง (Bar Chart) ใช้สำหรับแสดงผลความ โด่งคือ ยอดลักษณะสูงสุดและต่ำสุด และ 2) แผนภูมิวงกลม (Pie Chart) ใช้สำหรับแสดงผล สัดส่วนและ 3) กราฟเส้น (Line Chart) ใช้สำหรับแสดงผลความ รุ่งหรือร่วงคือ แนวโน้ม (Trend) ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ของวิทยากร คือ http://thep2train.com/word2train 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น